2005-017

År: 2005     Arkivkode: 314

Revisjon av hovedavtale i Norsk Hydro ASA på Oseberg Feltsenter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
ALT, Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
OLF,Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. desember 2005

Forbud nedlagt/sendt:

13. desember 2005

Plassoppsigelse antall:

90

Plassfratredelse mottatt:

16. desember 2005

Plassfratredelse iverksettelse:

16. januar 2006 kl. 12.00

Plassfratredelse antall:

10

Mekling berammet:

Før meklingen startet ble det åpnet en relatert rettstvist mellom partene. Partene ble derfor enige om å utsette meklingen til dom ble avsagt. Arbeidsretten avsa dom i saken fredag 27. januar. Første meklingsmøtet ble berammet til 30. januar.

Mekling avsluttet:

31. januar 2006 kl. 17:00

Resultat
Partene kom fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 14.desember 2005 kl. 08:57

Gå tilbake til rikssaker