2008-040

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomsområde 4 - Lovisenberg Diakonale sykehus

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne helse

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter - Lovisenberg sykehus

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. oktober 2008

Forbud nedlagt/sendt:

15. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

ca 240 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

31. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 6. november 2008

Plassfratredelse antall:

10

Mekling berammet:

5. november 2008 kl. 12.00

Krav om avsluttet mekling:

31. oktober 2008

Meklingsfrist:

6. november 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

6. november 2008 kl. 01:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. november 2008

Streik opptrapping:

11.11: 4 medl., 24.11: 5 medl.

Forhandling avsluttet:

28. november 2008 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Partene har kommet til enighet om ny overenskomst gjeldende for område 4 Lovisenberg.

Konflikt avsluttet:

28. november 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:39

Saken ble opprettet: 15.oktober 2008 kl. 09:42

Gå tilbake til rikssaker