2010-026

År: 2010     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 187 Schenkeravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2010

Forbud nedlagt/sendt:

29. april 2010

Plassoppsigelse antall:

585

Plassfratredelse mottatt:

10. mai 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

Arbeidstidens begynnelse 15. mai 2010

Plassfratredelse antall:

279

Mekling berammet:

13. og 14. mai 2010

Krav om avsluttet mekling:

10. mai 2010

Meklingsfrist:

15. mai 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. mai 2010 kl. 05:30

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

15. mai 2010

Streik opptrapping:

298 ansatte fra arbeidstidens begynnelse 25. mai 2010.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2010

Mekling avsluttet:

4. juni 2010 kl. 22:55

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med riksmeklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Svarfrist ble satt til 30. juni 2010 kl 12.00. - Godkjent

Konflikt avsluttet:

4. juni 2010

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 11:35

Saken ble opprettet: 30.april 2010 kl. 10:40

Gå tilbake til rikssaker