2018-002

År: 2018     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst Bane Nor SF

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. januar 2018

Plassoppsigelse utløp:

26. februar 2018

Forbud nedlagt/sendt:

23. januar 2018

Plassfratredelse mottatt:

21. februar 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 27. februar 2018.

Plassoppsigelse antall:

Fra 22. januar 2018

2060 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 21. februar 2018

68 medlemmer

Fra 26. februar 2018

97 medlemmer

Mekling berammet:

26. februar 2018

Krav om avsluttet mekling:

21. februar 2018

Meklingsfrist:

26. februar 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. februar 2018 kl. 17:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 20. mars 2018 kl. 12:00.

Godkjent.

Sist oppdatert: 20. mars 2018 kl. 12:38

Saken ble opprettet: 24.januar 2018 kl. 12:03

Gå tilbake til rikssaker