2020-013

År: 2020     Arkivkode: 314

Bussbransjeavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

15. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 20. september 2020.

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

4548 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 47 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 15. september 2020

1490 medlemmer

Mekling berammet:

18. og 19. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

15. september 2020

Meklingsfrist:

19. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. september 2020 kl. 04:15

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 21. september 2020

1813 medlemmer

Sist oppdatert: 21. september 2020 kl. 10:40

Saken ble opprettet: 4.september 2020 kl. 14:36

Gå tilbake til rikssaker