2021-001

År: 2021     Arkivkode: 311

Sandefjord lufthavn Torp

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. februar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

11. februar 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. januar 2021

22 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 4. februar 2021

14 medlemmer

Mekling berammet:

10. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. februar 2021

Meklingsfrist:

10. februar 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. februar 2021 kl. 03:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Mekling gjenopptatt:

25. februar 2021

Mekling avsluttet:

25. februar 2021 kl. 19:15

Resultat fra konflikten
Mekleren fremla forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 12. mars 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 25. februar 2021 kl. 19:20

Saken ble opprettet: 16.januar 2021 kl. 13:20

Gå tilbake til rikssaker