2022-051

År: 2022     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

20. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

22. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

28. juni 2022 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. mai 2022

3500 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 22. juni 2022

519 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

22. juni 2022

Meklingsfrist:

28. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2022 kl. 02:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2022 kl. 02:05

Saken ble opprettet: 20.mai 2022 kl. 12:54

Gå tilbake til rikssaker