2022-054

År: 2022     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeidende Organisasjoner

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

25. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

28. juni 2022 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. mai 2022

435 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2022

11 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2022

Meklingsfrist:

28. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. juni 2022 kl. 02:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2022 kl. 02:06

Saken ble opprettet: 25.mai 2022 kl. 13:50

Gå tilbake til rikssaker