2022-083

År: 2022     Arkivkode: 312

Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. september 2022

Forbud nedlagt/sendt:

28. september 2022

Plassfratredelse mottatt:

7. november 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

11. november 2022 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. september 2022

809 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 7. november 2022

16 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. november 2022

Krav om avsluttet mekling:

7. november 2022

Meklingsfrist:

11. november 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. november 2022 kl. 03:30

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 6. desember 2022 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 14. november 2022 kl. 13:53

Saken ble opprettet: 28.september 2022 kl. 13:42

Gå tilbake til rikssaker