2010-062

År: 2010     Arkivkode: 311

avtale 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. juni 2010

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2017

Forbud nedlagt/sendt:

8. juni 2010

Plassoppsigelse antall:

97 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2010

Plassfratredelse iverksettelse:

31. august 2010 kl 24.00. Trukket 1. september 2010.Nytt varsel: Iverksettelse fra 2. november 2010 kl 24.00.

Plassfratredelse antall:

38 medlemmer.- trukket.Nytt varsel gjeldende fra 2. november 2010 kl 24.00: 5 medlemmer.

Mekling berammet:

30. og 31. august 2010. Nytt møte 1. og 2. november 2010

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2010

Meklingsfrist:

3. november 2010 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. november 2010 kl. 00:20

Resultat
Under meklingen oppstod det enighet mellom partene om at det var nødvendig med en pause i meklingen. Forutsetningen er at det i meklingspausen skal gjennomføres lokale forhandlinger, og at disse skal være ferdigstilte innen tidspunktet for meklingens fortsettelse. Det var enighet om at meklingen blir å gjenoppta den 1. november 2010 kl. 10.00. Partene er videre enige om at nytt fristutløp fastsettes til påfølgende dag kl 24.00. Partene forplikter seg til arbeidsfred i meklingspausen. Plassfratredelsen trekkes tilbake. De undertegnede opplyste at de hadde fullmakt til å forplikte sine parter. Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som er vedlagt møteboken som vedlegg 1 og 2. Industri Energi fremla en protokolltilførsel som er vedlagt riksmeklingsmannens møtebok som vedlegg 3.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:17

Saken ble opprettet: 8.juni 2010 kl. 15:29

Gå tilbake til rikssaker