2017-012

År: 2017     Arkivkode: 348

Tariffoppgjøret 2017

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Norges Farmaceutiske Forening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2017

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2017

Plassoppsigelse antall:

2.863 medlemmer.

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2017

Plassfratredelse antall:

0 medlemmer

Mekling berammet:

4. og 23. mai 2017

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2017

Meklingsfrist:

24. mai 2017 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2017 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 12:18

Saken ble opprettet: 2.mai 2017 kl. 12:13

Gå tilbake til rikssaker